Home

Informální pedagogika

 1. vzdělávání k informální pedagogice Jak bylo ukázáno, pedagogika volného času je v českém a slovenském pojetí spíše aplikovaný podobor sociální pedagogiky. Vzhledem k omezené možnosti diskuse za komunistického režimu probíhá u nás postmoderní diskurz se zpožděním. To znamená, že se dlouhá desetiletí veřejn
 2. Informální učení studentů oboru Sociální pedagogika - Coggle Diagram: Informální učení studentů oboru Sociální pedagogika
 3. Volný čas, pedagogika volného času, otevřená práce s mládeží Animace, informální edukace, pedagogika sociálního prostoru Participace dětí a mládeže na životě společnosti Salesiánská pedagogika
 4. 1.2 Základní pojmy pedagogiky volného času Mezi pojmy, se kterými pedagogika volného času nejčastěji pracu-je, patří: • volný čas, • výchova ve volném čase, • výchova mimo vyučování, • mimotřídní a mimoškolní výchova, • výchova formální, neformální, informální, • teorie výchovy ve volném čase
 5. Sociální pedagogika a poradenstv Formální a neformální vzdělávání, informální učení. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava - základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce

Formální vzdělávání se odehrává zejména ve školách. Jeho prostřednictvím lze získat oficiální potvrzení, např. výuční list, maturitu, vysokoškolský diplom. Ve formálním vzdělávání bývá přesně definováno co se učí, proč se to učí, jak se to učí, jak se to ověřuje atd informální, neformální, význam termínů Text dotazu. V textech ohledně vzdělávání dospělých se uvádějí dva termíny - \informální\ a \neformální\ vzdělávání. Vycházeje z předpony in- to chápu jako identické, stejně tak i při srovnání s běžnou angličtinou. Prosím o poučení. Odpověď. Dobrý den

Informální učení studentů oboru Sociální pedagogika

Vymezení pedagogiky VČ (PVČ) Východiska dnešní PVČ 2 tradice současné PVČ (Kaplánek): A. MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA typické pro postkomunistické země B. PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU rozvoj vědní disciplíny v západní Evropě Východiska dnešní PVČ A. MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA postkomunistické země zaměření na děti a mládež neformální vzdělávání (výchova) organizovaná. Celoživotní učení (CŽU) je získávání podnětů během celého života. Od roku 1996 je místo pojmu vzdělávání užíván pojem učení ke zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince. MŠMT ve strategii definuje celoživotní učení jako nepřerušenou kontinuitu, která jde od kolébky do zralého věku. Intencionální a funkcionální edukace, heteroedukace a autoedukace, rysy edukace v demokratické společnosti, formální, neformální a informální vzdělávání. 3. Pojetí pedagogiky. Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart). Soudobé koncepce pedagogiky. Vztah pedagogiky k jiným oborům pedagogika volného času, didaktika/metodika volnočasových aktivit, animace, participace, zájmová činnost, koníček, rekreace, informální edukace/informal education. Tyto pojmy byly jako předmět zkoumání zvoleny zejména proto, že se jedná o pojmy s vysokou frekvencí výskytu v českých odborných publi Mezi autory pojednávající o pedagogice volného þasu patří J. Pávková a kol. (Pedagogika volného þasu), B. Hofbauer (Kapitoly z pedagogiky volného þasu, Děti mládež a volný þas) a samozřejmě M. Kaplánek a kol. (as volnosti - þas výchovy). Obor pedagogika volného þasu má nesporné souvislosti s teologickými obory

Přijímačky - Pedagogika Brn

Informální vzdělávání dospělých vyplývá z denní činnosti vztahující se k práci, rodině nebo volnému času. Není organizováno nebo strukturováno, pokud jde o cíle, dobu trvání, nebo podporu ve vzdělávání. Informální vzdělávání je ve většině případů z hlediska vzdělávajícího se neúmyslné Pedagogika považuje výchovu za zám ¾ Výchova informální (angl. informal education) je získávání vědomostí a rozvoje osobnosti bez institucionálního začlenění, je učením vyplývajícím z každodenního kontaktu a zkušeností s rodinnou, prací, přáteli, živeln

T oto monotematické číslo časopisu Pedagogika se zabývá neformálním vzděláváním. Chápání tohoto typu vzdělávání v něm se opírá o defi nici neformálního učení uvedenou v úředním věstníku Evroé unie v rámci Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a ;informálního učení Cílem příspěvku je popsat, jak informální učení ovlivňuje kariérový rozvoj žen. Odpovědi na uvedenou otázku vychází z kvalitativního šetření, které bylo součástí výzkumu podle zadání Centra Euroguidance ČR s názvem: Potřeby dospělých ve vztahu k řízení své kariéry a možnosti jejich uspokojování prostřednictvím služeb kariérového poradenství

Formální, neformální a informální - Strategie digitálního

Vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika). Formální a neformální vzdělávání, informální učení. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava - základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce 20. Informální pedagogika. Dialog jako hlavní metoda informální edukace. 21. Pedagogická komunikace a interakce. Specifika a zásady pedagogické komunikace a její vliv na průběh výuky. Roviny komunikace.Problém kázně a svobody ve výchově. Autorita učitele a vychovatele. 22. Sdružení a organizace pečující o výchovu ve. Specifika soc. ped. na Jaboku II. l l l Mládež - vrstevnické skupiny, subkultury, scény Volný čas, pedagogika volného času, otevřená práce s mládeží Animace, informální edukace, pedagogika sociálního prostoru Participace dětí a mládeže na životě společnosti Salesiánská pedagogika HLOUŠKOVÁ, Lenka. Informální učení v kariéře žen. Pedagogická orientace.Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 3, s. 342-363 Pedagogika jako věda. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín. Hraniční pedagogické disciplíny. Vztah pedagogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika)

Andragogika. K sobě, k druhým, k profesi. Podat přihlášku. Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022

Pedagogika jako vědní disciplína Vznik a vývoj oboru. Předmět pedagogiky. Struktura pedagogické vědy. Pedagogické disciplíny. Metody pedagogického výzkumu. 4. Teoretické směry pedagogiky ve 20. století Utváření moderních vzdělávacích systémů. Klasické a novodobě alternativní směry ve vzdělávání. Reformní pedagogika SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA ve vztahu k dalším disciplínám Konference k 25. výročí Jaboku doc. Michal Kaplánek - Jabo Informální učení v kariéře žen (Informal learning within the career development of women). Pedagogická orientace . Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 3, p. 342-363 Populární hudba a informální učení - reflexe britského přístupu v hudební výchově a možná aplikace v kontextu českého školství (Anežka STECOVÁ) 2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUC

informální, neformální, význam termínů — PS

 1. telů. Informální učení je získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Pedagogika (pedagogy, Παιδαγωγός - paidagógos) je věda zabý-vající se výchovou a vzděláváním v nejrůznějších sférách života společ-nosti
 2. Základy pedagogiky Klíčová slova: pedagogika - celoživotní učení - zážitková pedagogika - Kolbův cyklus - výchovně Neformální vzdělávání navíc podporuje informální učení díky tomu, že nabízí velké množství zážitků a aktivních činností, při kterých informální učení probíhá nejvíce
 3. Katedra pedagogiky Diplomová práce SOCIÁLN Ě-PEDAGOGICKÉ P ŘÍSTUPY PRÁCE S NEORGANIZOVANOU MLÁDEŽÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH ZA ŘÍZENÍCH A OTEV ŘENÝCH KLUBECH 5.2.2.3 Principy informální výchovy.....72 5.2.2.4 Zhodnocení koncepce informální výchovy.

Informální učení se v první řadě vyme-zuje vůči formálnímu učení, tedy učení přísně strukturovanému, probíhajícímu ve vzdělávacích institucích, jako je škola. Učení, které je částečně plánováno, avšak nepříliš strukturováno, nebo ori-entováno k přesně vymezeným cílům, se pak nazývá informální Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 25.3.2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK předmět - pedagogika policejních činností celoživotní učení = formální, neformální, informální. všeživotní učení = bez ohledu na životní etapu, místo, čas a formu. mentální zralost = odpovědnost a uvědomování si důsledků. 1. Pedagogika a její význam, význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi Pedagogika je společenská věda - (z řeckého paidagógos - původně otrok, který doprovázel syna svého pána do školy a pečoval o něj, později převzala latina jako paedagogus - posun k významu učitel, vychovatel). · Pedagogika je věda o výchově, metodách vzdělávání a vyučování K popisu a členění edukace dospělých - didaktické kontinuum, působnost, stav problematiky, hranice, perspektivy rozvoje edukace dospělých, dvojí přístup k edukaci dospělých, význam praxe, růstové faktory praxe, stručné shrnutí. Člověk v edukaci - kritéria klasifikace účastníků, motivace studia, vztah k systému.

Celoživotní učení - Wikipedi

 1. 3 Pedagogické hodnocení (evaluace) a diagnostika - Hodnocení žáků, pedagogická diagnostika. Hodnocení učitelů, kritéria hodnocení, hospitační činnost. Hodnocení školy, vnitřní a vnější, analýza SWOT, koncept efektivní školy. 4 Profese učitele -Osobnost učitele, role a činnosti, kompetence učitele. Žák a učitel ve.
 2. Sociální pedagogika a poradenstv Formální a neformální vzdělávání, informální učení. 6. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Školská soustava - základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce
 3. a informační gramotnosti, nicméně informální učení v této oblasti má v ži - votě mládeže rovněž velký význam (Basl, Bird, Boudová, & Tomášek, 2015a, 5 Analyzovány byly následující časopisy: Orbis scholae , Pedagogická orientace Pedagogika a Studia paedagogica

Základy pedagogiky a didaktiky - Masaryk Universit

Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 21, 3, od s. 284-305, 21 s. ISSN 1211-4669. 2011. MACKŮ, Richard. Informal Education - animace ve výchově nebo sociální práce? E-Pedagogium, Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 11, I/2011, od s. 9-17, 8 s. MACKŮ, Richard. Informální edukace jako jedna z forem. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže Stať diskusního charakteru se zabývá problematikou učení mládeže v různých kontextech a prostředích v éře digitálních technologií předního zástupce britské informální pedagogiky Marka K. Smi-tha) vyjádřit následujícím schématem: ANIMACE dává život FORMACE tvoří a mění VÝCHOVA vyvádí a přivádí 3 LORENZ, W. Social Work in a Changing Europe. London: Routledge 1994 1 Pedagogika a její význam, význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi • Pedagogika je společenská věda - (z řec. paidagógos - pův. otrok, který doprovázel syna svého pána do školy a pečoval o něj; později převzala latina jako paedagogus - posun k významu učitel, vychovatel). • Pedagogika - věda a výzkum zabývající se vzděláním a výchovou v.

Pedagogika pro kombinované lyceum/Výchova v období antiky. Z Wikiverzity po informální výchově v rodině chlapec poslán coby efébos (cca 16) do přechodového výcviku (vojenské prvky), vrátil se coby muž; výcvikové místo gymnasion, spravováno obcí. Hledáte knihu Sociální andragogika od Demjanenko Milan, Barták Jan? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Novinka Zážitková pedagogika obsahuje teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických návodů jsou zde zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních. Pedagogika a školství: Klíčová slova: informal learning; career; career development; life story Popis: Cílem příspěvku je popsat, jak informální učení ovlivňuje kariérový rozvoj žen. Odpovědi na uvedenou otázku vychází z kvalitativního šetření, které bylo součástí výzkumu podle zadání Centra Euroguidance ČR s.

Vzdělávání dospělých - Wikipedi

v pedagogice M. Montessori je ve výzkumné části pojato komplexně - v zaměření na formální, neformální a informální vzdělávání. V Úvodu je prostřednictvím seznámení s motivačními činiteli autora vztaženými ke zpracování předkládané práce, shrnut i zajímavý pohled do. Andragogika (hlavní), prezenční studium. + Pomocné vědy historické (vedlejší) - Filozofická fakulta. Andragogika (hlavní), prezenční studium. + Portugalský jazyk a literatura (vedlejší) - Filozofická fakulta. (Během aktuálního přijímacího řízení není nabízeno) Andragogika (hlavní), prezenční studium.

Ze světa neformálního vzdělávání Pedagogik

Neformální vzdělávání a informální učení jako součást celoživotního učení. 8. Vývoj pojetí obsahu vzdělávání - nová témata ve formálním a neformálním vzdělávání. 9. Výukové prostředky - jejich rozvoj a inovace. 10. Grantová podpora vzdělávání Slovo animace se používá v různých souvislostech (film, divadlo, počítače, kultura). Předmětem této studie je animace v kontextu sociální pedagogiky, sociální práce a pastorace. Význam animace pro pedagogiku spočívá v nedirektivním výchovném působení, které animační přístup umožňuje. Podstata animačního. Je zřejmé, že je třeba uvažovat o koncepci pro různé formy vzdělávání o technice (formální, neformální, informální). Proto předložíme s tím související tři vybrané obecnější teorie pedagogiky či didaktiky, jež se nám osvědčily 4. behaviorismus - psychologický směr podle něhož by předmět vědeckého zkoumání měl být pouze pozorovatelné a měřitelné chování organismu. Zvýrazňuje úlohu vnějšího prostředí, a záměrného působení. Vznikl začátkem 20. stol v USA. Hlavní představitelé: J. B. Watson, B. F. Skinner

ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 18. září 2017 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky - oborů, které jsou nutným předpokladem úspěšnosti muzejního pedagoga nejen v práci s návštěvníky, ale také při spolupráci s koleg K sobě, k druhým, k profesi

Informální učení v kariéře žen Hloušková Pedagogická

Termín pro podání přihlášky: 1. leden - 30. duben 2021 Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia bez omezení, zejména však absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu. Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí Andragogický výzkum Nejprve je nutno poznat reálný terén, na nějž se má soustředit výzkum, a teprve potom je nutno vyhledávat vhodné výzkumné metody. O tom a mnohém dalším je..

Paulo Freire je bezpochyby nejznámější brazilský pedagog. Mnoha autory je označován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů konce 20. století. Pro-slul především v oblasti informální a populární edukace s jejím zaměřením na dialog a zájmem o utlačované. Jeho Pedagogika utlačovaných j Vedle formálního a neformálního působení na dospělého jedince v soustavě školského a mimoškolského vzdělávání zahrnuje též informální učení, které nezaměnitelným způsobem ovlivňuje socializaci, enkulturaci a personalizaci člověka ve všech situacích a rolích, do nichž v průběhu života vstupuje Informální učení v kariéře žen - Pedagogická - CEJSH - Yadd IXL is the world's most popular subscription-based learning site for K-12. Used by over 10,000,000 students, IXL provides personalized learning in more than 8,000 topics, covering math, language arts.

Andragogika Ústav pedagogických vě

ekvivalent veřejná pedagogika. Protože je to relativně nový směr akademického bá-dání, a tedy i směr nejednotný, nastíníme hlavní linie uvažování o edukaci ve ve- Na rozdíl od neformálního a formálního učení není informální učení nezbytně učením úmyslným (Memorandum, 2010) Publikace, kterou právě držíte v rukou, se zabývá sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd se sociální tematikou Sociální andragogika. Barták Jan, Demjanenko Milan. Publikace se zabývá sociální andragogikou a jejím ukotvením v systému aplikovaných věd se sociální tematikou. Neomezuje se pouze na přehled teoretických poznatků, ale výrazně se orientuje na jejich praktické uplatnění v současném turbulentním sociálním prostředí 7. Sociální pedagogika v systému příbuzných vědních disciplín. 8. Filozoficko-etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci. 9. Sociální pedagogika a její podíl na emancipační výchově člověka. 10. Sociální pedagog jako vychovatelská osobnost. 11. Sociální pedagogika a její podíl na utváření osobnosti. 12

Video: SOCILN PEDAGOGIKA ve vztahu k dalm disciplnm do

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE* Vladimír Jůva Edukace Muzejní pedagogikapředstavuje moderní sociální vědu, jež se zabývá muzejní edukací. Muzejní edu-kace tvoří základní ka te gorii muzejní pedagogiky a pro její vymezení je třeba vyjít z pojetí soudobého muzea a edukace Pedagogické směry 20. století - experimentální pedagogika, existencialistická pedagogika, antiautoritativní pedagogika, antipedagogika, postmodernistická pedagogika Česká pedagogika 19. a 20. století; vývoj českého školství v tomto období, významní zástupci (O. Chlup, TGM, O. Kádner STUDIE Pedagogická orientace, 2014, roč. 24, č. 1, s. 5-21 5 DOI: 10.5817/PedOr2014-1-5 Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové pedagogiky Ivo Jirásek Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra rekreologi Informální výchova obsahuje uení záměrné, cílené, ale i zcela nahodilé v běţných ţivotních situacích. Souvisí s nejširším výkladem pojmu výchova, zahrnuje i formativní působení vlivu prostředí. Pedagogika se zaměřuje především na první dva typy - formální a neformální.. 1 doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve v..

Informální učení v kariéře žen - is

Lucie Rohlíková působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické a na Odboru celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí. Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu formální, informální a neformální výchovu: Formální výchova Pedagogika volného þasu je nejen pedagogický, ale i spoleþenskovědní a praktický obor, kterým se autoři zabývali a stále zabývají. J. Průcha (2001, s. 163) velice pěkn Pedagogika, roč. 70, informální), které odrážejí přesvědčení, že škola není jediným relevantním činitelem vzdělávacího systému, že je naopak jedním z článků širokospektrého řetězce nabíze-ných vzdělávacích příležitostí (Tišliar, Ma Informální vzdělávání Celoživotní proces získávání znalostí, osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, z prostředí a kontaktů s jinými lidmi. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při cestování, čtení knih a časopisů, při poslechu rozhlasu, sledování televize, při.

Pedagogika Ústav pedagogických vě

Formální, neformální a informální vzdělávání Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9. Zaklady MP_mgrDrobny_Sestava 1 20.2.2015 8:22 Stránka 7 Informální výchova probíhá v neorganizovaném volném þase, þtením knih, sledováním televize þi výlety do pírody. Informální výuka se dá rozvíjet napíklad tvoením nauných stezek nebo pípravou a šíením nauné tematické litera tury. Na pomezí mezi formální a neformální výchovou stojí stediska environmentáln Klíová slova: neformální vzdělávání, informální uení, fo rmální vzdělávání, klíþové kompetence, sociální pedagogika, celoživotní uení ABSTRACT Abstrakt ve světovém jazyce This thesis deals with the issue of non-formal education. It deals with non-formal educati

Andragogika - magisterské navazující studium Masarykova

Informální mezigenerační učení v učitelských sborech: rozdíly scholae se tím odlišuje od českých časopisů se starší tradicí jako Pedagogika, Pe-dagogická orientace či Studia paedagogica. I nadále chceme být časopisem o škol disciplín, spolupracující vědy. Význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi, zdroje pedagogických informací. 2. Pedagogika volného času. Základní pojmy - volný čas, výchova ve volném čase, výchova volným časem, pro volný čas. Výchova formální, informální, neformální. 3. Koncepce výchovy v historii Předmět Úvod do andragogiky (UPPV / U099) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPPV / U099 - Úvod do andragogiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU) Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta ABSTRACT KEY COMPETENCIES FOR SUSTAINABLE ACTION IN EARLY EDUCATION CURRICULUM PhDr. Tereza Vošahlíková Vedoucí práce Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Katedra biologie a environmentálních studií Pedf UK Doktorský studijní program pedagogika Externí konzultantka Prof. dr. Ute Stoltenberg Institut für integrative Studien, Leuphana.

Pedagogika (pedagogy, Παιδαγωγός - paidagógos) je věda zabý-vající se výchovou a vzděláváním v nejrůznějších sférách života společ-nosti Informální učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v. Informální učení zahrnuje získávání vědomostí, osvojování si kompetencí a dovedností z každodenních zkušeností a činností v práci, ve volném čase a vrodině Jsou jimi formální vzdělávání, jež nám umožňuje ve formálním vzdělávacím systému získat příslušné doklady o stupni vzdělání (3. kapitola.

Práce na stejné tém

 1. Neformální a informální učení v roce 2011 habilitoval v oboru Pedagogika a v roce 2018 absolvoval profesorské řízení v oboru Andragogika. Zabývá se problematikou výchovy a vzdělávání dospělých, andragogikou, mediací, resocializací, sociální andragogikou, kompetenčním přístupem ve vzdělávání, teorií.
 2. Narativní pedagogika a její přínosy. Znalost základní literatury (autoři a tituly) - knížky o přírodě pro děti předškolního věku. Etiketa posluchače. Pohádky, lidové pověsti a vztah k místu. Naslouchání přírodě, biokomunikace (zvuková, chemická, optická, apod.) - popis a příklady. 16. hovy a návštěvní program
 3. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 415 úterý a čtvrtek 9-18 h. Advanced search. informální učení.
 4. V druhé části dokládá, že v pozadí reformy je starý pedagogický spor - opírající se o pedagogické a psychologické teorie učení - mezi důrazem na procesy myšlení a důrazem na učivo, cituje skupina EDU 2030+ ze studie Stanislava Štecha na svém profilu na Facebooku

ISBN 978-80-7367-546-2. Field name. Field content. Údaje o názvu. Pedagogická encyklopedie / editor Jan Průcha ; konzultanti projektu Tomáš Janík, Milada Rabušicová. Vedlejší záhlaví - osobní jméno. Průcha, Jan, 1934- jk01101419. Vedlejší záhlaví - osobní jméno. Janík, Tomáš, 1977- mzk2002103161 (PG = dílčí otázky z Pedagogiky, PS = dílčí otázky z Pedagogické psychologie) ematické okruhy: 1. : čící se společnost. ormální, neformální a informální vzdělávání : ymezení pojmu á, vývoj sebepojetí a sebeúcty. godystonní a ego-syntonní složky sebepojetí 2 Seznamy jsou vytvořené přímo v katalogu knihovny. Obsahují tituly povinné nebo doporučené literatury k jednotlivým studijním předmětům vyučovaným na Jaboku, které jsou dostupné v Knihovně Jabok. Přímo v seznamu lze zjistit informaci o aktuální možnosti výpůjčky konkrétní knihy, zadat rezervaci nebo uložit titul do vlastního seznamu

Okruhy ke SZZ z PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU 2020/2021 . Obor: Pedagogika volného času - Navazující magisterské studium 1. Vysvětlete, s jakým chápáním času se setkáváme v biblické a v antické tradici (lineární a cyklické chápání času, čas v díle Aristotela, teologické pojmy: chronos, kairos, dějiny spásy) pedagogiky 2 S214 Specifické metody sociální práce 3. S305 Teorie a přístupy . v sociální práci 1. V285 Informální edukace / T286 Pastorace v živ.cyklu 1

Vypracované otázky ke státnicím - Pedagogika / Státnicové

 1. ISBN 3-8252-1684-5 Participative Teaching Mettods. ICA CEMAS: } eneva, 1981. ISBN 0904380-37-8 Pavlo , J. Edukace dosp l ch v pojet polsk ch andragogo . Rukopis diserta n pr ce, KAPR, FF UK: Praha, 2006. Posp a il, O. Pedagogika dosp l ch, andragogika. PF UK: Praha, 2001. ISBN 80-7290-064-1 Pro cha, J. Modern pedagogika
 2. Stať se zabývá problematikou informálního a neformálního vzdělávání v kontextu technické výchovy na základní škole. V teoretické části studie autoři provádí syntézu pedagogických a oborově didaktických teorií, způsobů jejich aplikace a přístup..
 3. Kupte knihu Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání od Kateřina Jančaříková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25
 4. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41

Pedagogika dospělých - Seminarky

PF JU - Pedagogická fakulta J