Home

Mitochondriální encefalomyopatie příznaky

mitochondriální encefalomyopatie Heterogenní skupina onemocnění charakterizovaných změnami mitochondriálního metabolismu, které vedou ve svalech a nervové soustavy dysfunkce. Ty jsou často multisystémové a značně liší věkem při propuknutí (obvykle v prvním nebo druhém desetiletí života), distribuce postižených svalů, závažnosti, a samozřejmě O mitochondriální encefalomyopatii se hovoří při postižení funkce CNS. První klinické příznaky mitochondriálních onemocnění bývají heterogenní a mohou se projevit v kterémkoliv období od novorozeneckého věku až do dospělosti Mitochondriální choroby mají poměrně nespecifické příznaky, velmi často neurologického rázu. Patří k nim různé křeče , únava a poškození svalů , poruchy zraku (konkrétně buď okohybných svalů či zrakového nervu ), dále například mozková mrtvice , demence a poruchy pohybu ( ataxie )

Mitochondriální encefalomyopatie představují diagnosticky problematickou skupinu onemocnění s multiorgánovými projevy a variabilním průběhem. Onemocnění způsobená mutací v SCO2 genu jsou typickým příkladem. Klinický průběh je variabilní, typická je různá kombinace příznaků onemocnění CNS, PNS a dalších orgánů, a variabilní věk jejich manifestace Klinické příznaky závisí především na typu molekulárního defektu a zbytkové aktivitě postiženého enzymu. Navíc u pacientů s mitochondriálním onemocněním dochází často ke zvýraznění klinických příznaků v průběhu akutních horečnatých stavů, což souvisí nejen s vyšší potřebou energetických zdrojů při infekci, ale i s dalším poklesem již původně nízké aktivity postiženého enzymu

mitochondriální encefalomyopatie - příznaky a léčb

 1. Syndrom mitochondriální neurogastrointestinální encefalopatie (MNGIE) je vzácné autozomálně recesivní mitochondriální onemocnění. To bylo dříve označováno jako polyneuropatie, oftalmoplegie, leukoencefalopatiea POLIP syndrom. Nemoc se projevuje v dětství, ale často zůstává bez povšimnutí po celá desetiletí
 2. Většina pacientů s MELAS syndromem však vykazuje příznaky před starnutím 20 let. Co je mitochondriální encefalopatie, MELAS? MELAS je zkratka pro mitochondriální encefalopatii, laktátovou acidózu a epizody podobné mrtvici
 3. Příznaky. Příznaky mitochondriálních onemocnění jsou velmi rozdílné a závisí na tom, kde se poškození nachází, mimo jiné. Některé mitochondriální poruchy ovlivňují pouze jeden orgán, ale většina z nich zahrnuje více systémů. Proto nejběžnější obecné symptomy mitochondriální choroby zahrnují: Porucha růst
 4. Mitochondriální onemocnění jsou dědičná metabolická onemocnění způsobená mutací buď v jádře v genech pro mitochondriální enzymy, nebo v mitochondriální DNA, která mají různé klinické projevy. Vyznačují se specifickým typem dědičnosti s výraznou variabilitou manifestace onemocnění u potomků. Mohou se týkat těchto funkcí mitochondrie
 5. Mitochondriální encefalomyopatie charakterizována klinicky smíšené záchvatové poruchy, myoklonus, progresivní ataxie, křeče, a jemným myopatie. Může dojít také dysartrie, atrofie zrakového nervu, růstová retardace, hluchota, a demence

Mitochondriální poruchy energetického metabolismu - Zdraví

 1. nění mitochondriální neurogastrointestinál-ní encefalomyopatie (MNGlE). Na MNGlE je nutné pomýšlet u pacientů sgastrointesti-nálními obtížemi a současně neurologickou symptomatikou. Gastrointestinální projevy zahrnují především nespecifické příznaky, jako jsou střevní dysmotilita, neprospívání až kachektizace
 2. Syndrom MELAS: příznaky, příčiny a léčba Mezi chorobami kategorizovanými jako vzácné najdeme yndrom MELA , vzácný tav což ve Španěl ku po tihuje pouze méně než 5 ze 100 000 lidí tarších 14 let. Tato zm Obsah: Co je syndrom MELAS? Jaký je klinický obraz? 1. Mitochondriální encefalomyopatie (ME) 2
 3. selháním. Demence a příznaky podobné cévní mozkové příhodě jsou hlavními znaky mitochondriální encefalomyopatie s laktátovou acidózou a epizodami podobnými mozkové příhodě (MELAS). Dále je ovlivněn periferní nervový systém, způsobující axonální senzorickou neuropatii
 4. Portál pro vzácná onemocnění a léčivé přípravky pro vzácná onemocněn
 5. Tato změna mitochondriálního původu vážně ovlivňuje neurologické fungování osoby a její příznaky se projevují až do okamžiku smrti. V tomto článku podrobně popíšeme, co se tato dědičná choroba skládá, stejně jako jaké jsou její příznaky, kde je původ tohoto stavu a jak se provádí možná léčba
 6. Extrapyramidové příznaky Wilsonova choroba, multisystémová atrofie, Whippleova choroba Livedo reticularis Antifosfolipidový syndrom, SLE, Sneddonův syndrom Retinopatie Mitochondriální encefalomyopatie, Susacův syndrom a další vaskulitidy (retinální infarkty), neuronáln
 7. Prvním příznakem CMT je, když vaše prsty jsou ohnuté nebo tvá noha je vysoce klenutá kvůli neobvyklé chůzi. Mezi další příznaky patří problémy s ruční rovnováhy a funkce, nohy kostní abnormality, rukou nebo nohou, křeče možnou ztrátu sluchu nebo problémy se zrakem a ztrátě některých reflexů normální

Mitochondriální onemocnění - Wikipedi

 1. Mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyopatie (MNGIE) je onemocnění, které je způsobeno poruchou jaderně kódované thymidinfosforylázy (TP) s autozomálně recesivním typem dědičnosti
 2. kongenitální a metabolické myopatie, dystrofické myotonie, mitochondriální encefalomyopatie a myopatie s poruchou iontových kanálů (nedystrofické myotonie a periodické familiární parézy), B. sekundární Spojují je však obecná klinická kriteria, daná klinickými příznaky a nálezy typickými pro tzv
 3. Tyto příznaky mohou být: Agresivní chování. Změny osobnosti. Obsedantně-kompulzivní porucha. Úzkostné poruchy. Psychóza. Afektivní změny. Co má příčiny? Jak je uvedeno na začátku článku, syndrom MELAS je onemocnění způsobené mutací v mitochondriální DNA. Je to tedy dědičný stav, který je přenášen z mateřských genů

Syndrom MELAS je obvykle klasifikován jako mitochondriální onemocnění nebo mitochondriální encefalomyopatie. mitochondriální onemocnění Představují širokou skupinu patologií charakterizovaných přítomností neurologických změn dědičného původu vzniklých specifickými mutacemi v jaderné nebo mitochondriální DNA (Espinza-López, Vargas-Cañas, Díaz-Alba, Morales-Briceño, Ramírez-Jiménez, Fernández-Valverde) , Kazákova, 2012) Mitochondriální encefalomyopatie a příhody podobné záchvatům mrtvice (MELAS) v současné době nejčastěji se objevující onemocnění s příznaky encefalomyopatie postihuje děti v mladém věku projevy - malý vzrůst, záchvaty, často i zvracení a laktátová acidóza. Později křeče a poškození mozku, které je čast Mitochondriální encefalomyopatie, jako je Kearns-Sayreův syndrom. Mitochondriální encefalomyopatie je zvláštní formou encefalopatie, která se vyznačuje trvalým charakterem a tím, že vzniká v důsledku vrozené poruchy mitochondrií přítomných v buňkách daného organismu nění mitochondriální neurogastrointestinál-ní encefalomyopatie (MNGIE). Na MNGIE je nutné pomýšlet u pacientů s gastrointesti-nálními obtížemi a současně neurologickou symptomatikou. Gastrointestinální projevy zahrnují především nespecifické příznaky, jako jsou střevní dysmotilita, neprospívání až kachektizace Mitochondriální onemocnění je i přes jejich vzácný výskyt nutné zařadit do diferenciální diagnostiky leukoencefalopatií. Klíčová slova: mitochondriální poruchy, mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyopatie, gastrointestinální obtíže, leukoencefalopatie, magnetická rezonance

Mitochondriální encefalomyopatie na podkladě deficitu

Search this site. Search. Encyklopedi MELAS - mitochondriální encefalomyopatie, laktátová acidóza a iktovité epizody MR - magnetická rezonance OL - levé oko OP - pravé oko LDK - levá dolní končetina depresivní příznaky, proto byla zahájena tera-pie citalopramem v iniciální dávce 10 mg/den ných nemocí vznikají příznaky v důsledku chybějícího produktu (např. hypoglykemické kóma u pacientů s poruchami v beta- -oxidaci mastných kyselin nebo encefalomyopatie u pacientů s poruchami respiračního řetězce a sníženou tvorbou ATP). Charakter abnormálně metabolizovaných látek (viz odstave

Tyto nemoci mohou ovlivnit lidi různě as různou mírou závažnosti. Kromě výše uvedených příznaků mohou další příznaky mitochondriální myopatie zahrnovat poškození sluchu a zraku, potíže s koordinací a rovnováhou, kognitivní deficity, záchvaty, diabetes a / nebo zakrnělý růst V užším slova smyslu se onemocnění na podkladě poruchy oxidační fosforylace a pyruvátdehydrogenázového komplexu označuje pojmem mitochondriální encefalomyopatie. Výskyt mitochondriálních onemocnění v populaci není přesně znám, ale minimální prevalence se odhaduje na 1: 3400 Příznaky mitochondriálních onemocnění-obecně degenerativní onemocnění mozku, srdeční svaloviny i kosterních svalů- encefalomyopatie. nespecifické příznaky neurologického rázu- křeče, únava a poškození svalů, poruchy zraku (konkrétně buď okohybných svalů či zrakového nervu), mozková mrtvice, demence Příznaky mitochondriálních onemocnění Časté příznaky Únava, myopický myoklonus, hluchota, mentální retardace, hemianopie, blok vodivosti, visení, ataxie, kalcifikace 1. Mitochondriální myopatie: Většina z nich začíná ve věku 20 let, jsou zde děti a středního věku, postižení jsou muži i ženy

- MELAS (mitochondriální encefalomyopatie, laktátová acidóza, epizody připomínající iktus), - LHON (Leberova hereditární oční neuroretinopatie), - neurogenní svalová slabost, ataxie, retinitis pigmentosa a různé smyslové neuropatie s kře - čemi a mentální retardací (NARP) Mitochondriální choroby mají poměrně nespecifické příznaky, velmi často neurologického rázu. Patří k nim různé křeče, únava a poškození svalů, poruchy zraku (konkrétně buď okohybných svalů či zrakového nervu), dále například mozková mrtvice, demence a poruchy pohybu Ale je to mnohem vážnější než chřipka. Ve skutečnosti je to progresivní, oslabující nemoc, která postihuje asi jednu z každých 4 000 lidí. Mluvím o mitochondriální nemoci. Mitochondriální choroba je porucha způsobená selháním mitochondrií, která je výsledkem mutací DNA, které ovlivňují expresi genů někoho

Mitochondriální porucha v dětském věku - Zdraví

A. primární - geneticky podmíněná , kam patří především progresivní muskulární dystrofie (MD) , kongenitální a metabolické myopatie, dystrofické myotonie, mitochondriální encefalomyopatie a myopatie s poruchou iontových kanálů (nedystrofické myotonie a periodické familiární parézy) Mitochondriální onemocnění je označení pro onemocnění způsobené poruchou funkce mitochondrií, a to jak vrozené, tak i získané Cévní onemocnění mozku Mozkové infarkty (ischemické CMP) Etiopatogeneze. Spektrum příčin mozkových infarktů v dětském a dospělém věku se významně liší. Zatímco u dospělých je většina mozkových infarktů způsobena aterosklerosou velkých a středních tepen, je tato aterotrombotická etiologie v dětském věku výjimečná

Mitochondriální encefalomyopatie s mléčnou acidosou a epizodami podobnými mrtvici (MELAS) - nejčastější mitochondriální onemocnění děděné po matce - klinická manifestace - vracející se mrtvice před 40 rokem života, myopatie, myoklonus, demence, hluchota - nárůst koncentrace kyseliny mléčn Mitochondr. NeuroGastroIntest. Encefalomyopatie -vzácná mitochondriální choroba-způsobená delecemi vmtDNA-AR dědičná-pozvolná progrese, manifestace ve 3.deceniu-GIT obtíže, zevní oftalmoplegie, perif.neuropatie-léčba neznámá, věk při úmrtí je 37-38 le

Syndrom mitochondriální neurogastrointestinální encefalopati

Mitochondriální DNA - Ústav dědičných metabolických poruch. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Mitochondriální DNA - Ústav dědičných metabolických poruch. Mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyopatie (syndrom MNGIE) Východisko. Mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyopatie (MNGIE) je onemocnění, které je způsobeno poruchou jaderně kódované thymidinfosforylázy (TP) s autozomálně recesivním typem dědičnosti en.wikipedia.or Mitochondriální typ dědičnosti (matroklinní dědičnost) Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic

Syndrom MELAS: mitochondriální onemocnění, příznaky, Délka

Příznaky epilepsie u dětí mitochondriální encefalomyopatie); dědičné neurokutánní syndromy (tuberózní skleróza, neurofibromatóza). Ve struktuře výskytu dětí spadá poměrně velká část na formy spojené s prenatálním a postnatálním poškozením mozku. Prenatální rizikové faktory pro rozvoj onemocnění zahrnují Příznaky: opakované záchvaty mrtvice před dosažením 40 let, často již v dětství, demence, hluchota. Asi 1- encefalomyopatie, laktátová acidóza MELAS geny pro tRNA pro leucin a lysin Mitochondriální stárnutí. Monogenně dědičná onemocnění Databáze DNA laboraotří v ČR www. slg.cz ORPHANET EDDNAL GENETESTS OMIM Monogenní vs multifaktoriální dědičnost Monogenní choroby V časném věku Bez ohledu na prostředí Někdy ovlivněny pohlavím Penetrance vysoká Frekvence nízká Multifaktoriální choroby Kombinace genet.faktorů a prostředí Postupný rozvoj Pozdější věk Penetrance. geneticky podmíněné vrozené mitochondriální myopatie podmíněné defekty nukleární DNA (deficity karnitinového systému, efekty v utilizaci mitochondriálních substrátů, defekty beta-oxidace mastných kyselin, defekty citrátového cyklu) a defekty mitochondriální DN

Mitochondriální onemocnění Symptomy, příčiny, léčby

Mitochondriální poruchy představují klinicky, biochemicky i geneticky různorodou skupinu onemocnění, která se významně podílí na nemocnosti dětí i dospělých. Projevují se heterogenními příznaky především s postižením funkce energeticky náročných tkání Příznaky a příznaky . Lze popsat myoklonický záchvat jako skoky nebo otřesy zaznamenané v jedné končetině nebo dokonce v celém těle. Pocit, který jedinec pociťuje, je popsán jako nekontrolovatelné nárazy běžné při mírném úrazu elektrickým proudem .Náhlé trhnutí a záškuby těla mohou být často tak závažné, že mohou způsobit pád malého dítěte

Jazyky. Български; Қазақ; Hrvatski; Slovák; Српски; عر Levný analog Kudesan vyrábí ruský podnik Peak-Pharma ve formě kapslí, které obsahují vždy 30 mg ubidekarenonu. Jsou baleny v nádobách o objemu 100 kusů nebo ve 100 a 60 kusů buněčného obalu. Jeho hlavní účel je spojen s léčbou ischemické choroby a selhání srdečního svalu během komplexní léčby L-arginin je v těle přeměněn na chemickou látku zvanou oxid dunatý. Oxid dunatý způobuje, že e krevní cévy otevřou, aby e zlepšil průtok krve. L-arginin také timuluje uvolňování růtového hormonu, inzulínu a dalších látek v těle. Komplexní databáze přírodních léčiv hodnotí účinnot na základě vědeckých důkazů podle náledující tupnice: Efektivní. mezi první příznaky patří dyspnoe s postupným zhoršováním . kašel, vykašlávání sputa . ztráta na váze . pacienti mají soudkovitý hrudník s horizontálním průběhem žeber . sedí nakloněni mírně dopředu . vydechují přes sevřené rty (aby snížili výdechový tlakový gradient a oddálili výdechovou kompresi bronchů

Guillain-Barré aexacerbace příznaků Leighova syndromu (mitochondriální encefalomyopatie). Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku 00:06:13 Samotní nejsme nic. 00:06:18 Kdo by mohl dát mi víc. 00:06:27 Ty jsi součástí mou. 00:06:30 Vzpomínky o nás dvou se můžou číst ve tvé tváři. 00:06:38 Ty jsi mé zázemí, v tobě mám kořeny. 00:06:43 A z nich vyrůstá moje dětství i stáří... 00:07:16 -Kubo! 00:07:20 Dej ho pryč. 00:07:24 Jakube!! Ø encefalomyopatie - postihuje svalstvo a mozek, průvodními jevy jsou psychické poruchy, mentální retardace, slabomyslnost, poruchy zraku a sluchu, ochrnutí poloviny těla a očních svalů, afázie Ø Leberova atrofie optického nervu - jde o onemocnění s nástupem na začátku dospělosti a projeví se rychlým, progresivním a. Mitochondriální encefalomyopatie s laktátovou acidosou. Seminární práce z pediatrie popisuje případ dívky, která trpí mitochondriální encefalomyopatií s laktátovou acidosou. Práce přehledně a obsáhle popisuje těhotenství od početí a prvních příznaků těhotenství až po šestinedělí. Těhotenství od začátku. Mitochondriální DNA je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Mitochondriální DNA Mezi její příznaky patří periferní myopatie, vyčerpanost, anorexie

Mitochondriální encefalomyopatie (porucha mozku / svalů), laktátová acidóza (přetížení kyselinou mléčnou) a epizody podobné cévní mozkové příhodě: Mitochondriální nemoc # MELAS syndrom: MELD: Model pro konečné onemocnění jater: viz skóre MELD: MUŽI: Mnohočetná endokrinní neoplazie MEOS: Mikrozomální systém. Známky a příznaky . Charakteristickým znakem encefalopatie je změněný duševní stav nebo delirium .Pro změněný duševní stav je charakteristické poškození poznávání, pozornosti, orientace , cyklu spánku a bdění a >vědomí .Změněný stav vědomí se může pohybovat od selhání selektivní pozornosti až po ospalost motorické a tonusové poruchy -děti motorické a tonusové poruchy na úrovni svalu na úrovni periferního nervu na úrovni nervových pletení poruchy míšního motoneuronu léze míšní léze kmenové bazální ganglia subkortikální Kojenec Hypertonický syndrom Hemisyndrom Hypotonický syndrom Svalové dystrofie charakteristika progresivní svalová onemocnění Často.

příznaků v důsledku srdečního selhání. Toto onemocnění je způsobeno mutací c. 1054G>A v YARS2 genu, který kóduje mitochondriální tyrosyl-tRNA syntetázu 2. Eukaryotické organismy mají dvě tyrosyl-tRNA syntetázy - cytoplasmatickou (YARS1) a mitochondriální (YARS2) a exacerbace příznaků Leighova syndromu (mitochondriální encefalomyopatie). Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku

Souvislost příznaků s výživou - zhoršení při přívodu bílkovin, fruktózy či galaktózy. mitochondriální nemoci), hypoketotická hypoglykemie při delším hladovění a katabolickém stavu (poruchy beta-oxidace mastných kyselin), hypoglykemie po požití fruktózy/sacharózy/sorbitolu (intolerance fruktózy Příznaky endokrinních onemocnění a základní endokrinologická vyšetření 13. Fyzikální nález u bronchiálního astmatu 14. Fyzikální nález při bronchitidě 15. Fyzikální nález u emfyzému 16. Příznaky krevních onemocnění, fyzikální vyšetření 17. Hemorrhagická diatéza - symptomatologie 18. Fyzikální nález při. Předměty Diagnóza Sekvenování nové generace Politika Původní článek byl zveřejněn dne 28. října 2015 Oprava: European Journal of Human Genetics (2016) 24 , 2-5; doi: 10, 1038 / ejhg.2015.226; zveřejněno online 28. října 2015 Po zveřejnění tohoto článku si autoři přejí připojit doplňkový soubor Přípravek Fluenz Tetra není indikován pro použití u kojenců a batolat mladších 24 měsíců (viz bod 4.2). Po uvedení přípravku Fluenz na trh byly velmi vzácně pozorovány také případy syndromu Guillain-Barré a exacerbace příznaků Leighova syndromu (mitochondriální encefalomyopatie). Hlášení podezření na nežádoucí.

Diskuze. Mitochondriální encefalomyopatie představují diagnosticky problematickou skupinu onemocnění s multiorgánovými projevy a variabilním průběhem. Onemocnění způsobená mutací v SCO2 genu jsou typickým příkladem. Klinický průběh je variabilní, typická je různá kombinace příznaků onemocnění CNS, PNS a dalších Autor usuzuje, že tento titán moderní bio­logie a jeden z nejvlivnějších myslitelů lidstva, trpěl nějakou formou MELAS (mitochondriální encefalomyopatie, laktátová acidóza a stroke‑like epizody) spojenou s mutací A3243G v mitochondriální DNA

Mitochondriální onemocnění - WikiSkript

Detekce uniparentní isodizomie při autosomálním recesivním mitochondriálním syndromu deplece DNA analýzou matice SNP s vysokou hustoto Příčiny hluchoslepoty: Syndrom mitochondriální encefalomyopatie . HAF - Psi ve službách handicapovaných (3. díl) INFORMACE - Odečítací a zvětšovací program pro mobilní telefony - ALIGATOR A300 Senior. OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH - Profesor Ján Jesenský . ZE SVĚTA - Světová federace hluchoslepýc Academia.edu is a platform for academics to share research papers

syndrom MERRF - příznaky a léčb

Jaterní porfyrie. V tomto případě se porfyriny hromadí v játrech, a tak mohou zapříčinit cirhózu ba i dokonce jaterní nádor. Další formou porfyrií je pak kongenitální erytropoetická porfyrie (CEP, Güntherova porfyrie), která má podobně jako předchozí typ kožní příznaky a přecitlivělost na světlo 2. Lehké perzistující astma - příznaky několikrát týdně, noční záchvaty několikrát měsíčně. PEF 20-30 %, spirometrie mezi záchvaty do 80 % náležitých hodnot. Je přítomna porucha spánku i denní aktivity. 3. Středně těžké perzistující astma - každodenní příznaky, noční příznaky několikrát týdně Latta J., Ehler E., Zámečník J. Získaná neuromyotonie s nevelkými centrálními příznaky s průkazem protilátek proti napěťově řízeným kaliovým kanálům - kazuistika. Cesk. Slov

Mitochondriální Neurogastrointestinální Encefalomyopatie

mitochondriální genom je děděn výhradně téměř po maternální linii geny, které jsou obsaženy v molekule mtDNA kódují proteiny respiračního řetězce, jednotky ATPázového komplexu, podjednotky NADH-dehydrogenázového komplexu, dva geny pro ribozomální RNA-ázu a 22 genů pro molekuly transportní RNA Iritačními příznaky z okcipitálních laloků jsou různě složité zrakové (nepravé) vjemy, od jed- Učení o řeči, činnosti specificky lidské, a jejích po-noduchých záblesků (fosfénů) až po zrakové halu- ruchách - afáziích - představuje jednu z nejzajíma-cinace (z asociačních oblastí okcipitálních a okcipi. 1 Neurológia PRE PRAX S ISSN Ročník 10. ABSTRAKTY II. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou x. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach sekcie pre neuromuskulárne ochorenia sns 20. neuromuskulární sympózium sekce neuromuskulárních chorob čns apríl 2009, City Hotel Bratislava, Bratislava. 3 Informácie 3 Slovenská. 762.41200000000003 21510.196 18212.157999999999. 0 0 0. 6 1.2 2335.239 2333.9430000000002. 0 0 1805.43 1805.43. 0.5 20 12.231999999999999. 22363.762999999999. 20 17.